برچسب ها:عکس قالب وافل

سقف وافل دو طرفه | قیمت قالب وافل دو طرفه | عکس قالب وافل

سقف وافل دو طرفه | قیمت قالب وافل دو طرفه | عکس قالب وافل

ویژگی های سقف وافل سقف وافل دو طرفه | قیمت قالب وافل دو طرفه | عکس قالب وافل 1. عدم نیاز به قاب متفاوت برای تیرها 2. دارای ضخامت دال کم ، به طور کلی کمتر از حدود 100 میلی متر وبین 100-70  میلی متر است. اما فاصله تیرها به نسبت ضخامت دال بتنی 3 […]

ادامه مطلب

Enter your keyword