چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

دیرخانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان…

1395/11/19

فن آوری های نوین صنعت ساختمان توسعه پایدار و فن آوری های ساختمانی

 

دبیرخانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

 

ایران- مشهد – سالن صبا

 

24 تا 25 بهمن 1395 (همایش)

 

24 تا 25 بهمن 1395 (نمایشگاه)

پست مرتبط

Enter your keyword