Monthly Archives: آبان 1400

سمینار تخصصی بررسی فناوری های نوین تبریز

سمینار تخصصی بررسی فناوری های نوین تبریز

سمینار تخصصی بررسی فناوری های نوین در سقف های موجود و مزایای سقف وافل …   سمینار تخصصی بررسی فناوری های نوین در سقف های موجود و مزایای سقف وافل توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز با حضور جمعی از کارشناسان و مهندسین حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز و مناطق و سایر […]

ادامه مطلب

Enter your keyword