برچسب ها:آشنایی با سقف وافل

آشنایی با سقف وافل | فیلم اجرای سقف وافل | معایب سقف وافل

آشنایی با سقف وافل | فیلم اجرای سقف وافل | معایب سقف وافل

آشنایی با سقف وافل | فیلم اجرای سقف وافل | معایب سقف وافل اجزای سقف وافل: اجزای تشکیل دهنده این سقف عبارتند از: میلگردهای خمشی و برشی – قالب – آرماتور حرارتی – آرماتور منفی – دال بتنی با بتن ریزی در محل در میان این اجزا که در سقف های دیگر نیز وجود دارد. […]

ادامه مطلب

Enter your keyword