برچسب ها:آنالیز فنی سقف وافل

آنالیز فنی سقف وافل | هزینه های طراحی سقف وافل

آنالیز فنی سقف وافل | هزینه های طراحی سقف وافل

هزینه های طراحی سقف وافل آنالیز فنی سقف وافل | هزینه های طراحی سقف وافل تعداد مصالح ساختمانی هنگام استفاده از سقف وافل کمتر است. زیرا وزن سقف وافل بسیار کم است. یکی دیگر از گزینه های مقرون به صرفه، داشتن سقف کاذب است. در نتیجه یک سازه همیشه بار جانبی را تحمل می کند. […]

ادامه مطلب

Enter your keyword