برچسب ها:هزینه اجرای سقف وافل

قیمت طراحی و اجرای سقف وافل | هزینه اجرای سقف وافل

قیمت طراحی و اجرای سقف وافل | هزینه اجرای سقف وافل

هزینه اجرای سقف وافل قیمت طراحی و اجرای سقف وافل | هزینه اجرای سقف وافل قسمت سوم مربوط به دستمزد نیروی کار برای اجرای این سقف است که با توجه به نقشه معماری سازه، ارتفاع طبقات، سقف وافل در یک طرف یا دو طرف، میزان آرماتورمصرفی تعیین می شود. هزینه اجرای سقف وافل با توجه […]

ادامه مطلب

Enter your keyword